Regulamin określa zasady korzystania oraz przebywania w Strefie Wellness. Do Strefy Wellness należy: basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny i łaźnie, atrakcje do schładzania, szatnia. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Strefy Wellness w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie. Obowiązujące godziny otwarcia Strefy Wellness są dostępne w Recepcji Spa oraz Recepcji Głównej Hotelu.

 1. Przed wejściem na teren Strefy Wellness należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem Strefy Wellness, Strefy Saun i Łaźni oraz Strefy Basenowej.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Korzystanie ze Strefy Wellness odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Na terenie Strefy Wellness można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia.
 5. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz rejestrowanie dźwięku lub obrazu możliwe jest tylko za zgodą Managera Spa.
 6. Strefa Wellness to strefa ciszy. W trosce o Państwa relaks prosimy o nieprzynoszenie telefonów komórkowych lub ich wyłączenie.
 7. Goście spoza hotelu mogą korzystać ze Strefy Wellness za odpowiednią opłatą, uiszczoną przed wejściem na obiekt według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji Monasterium Spa.
 8. Osoby niepełnoletnie do lat 12 mogą korzystać ze Strefy Wellness wyłącznie pod opieką osób dorosłych, a powyżej lat 12 za ich pisemną zgodą.
 9. Zgubienie kluczyka do szafki wiąże się z opłatą za wymianę zamka.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Strefy Wellness. Przed korzystaniem ze Strefy Wellness. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w Recepcji Głównej Hotelu bądź Recepcji Monasterium Spa.
 11. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszane z Strefy Wellness.
 12. W Strefie Wellness obowiązuje strój kąpielowy oraz obuwie zmienne.
 13. Posiadanie ręcznika jest obowiązkiem każdego użytkownika Strefy Wellness.
 14. Należy unikać obfitych posiłków na godzinę przed planowanym wejściem na Strefę Basenową oraz Strefę Saun.
 15. Przed wejściem na Strefę Wellness należy skorzystać z prysznica.
 16. W saunie należy siedzieć lub leżeć wyłącznie na ręcznikach tak, aby ciało nie miało kontaktu z siedziskiem.
 17. Na terenie Strefy Wellness zabrania się:
  - palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
  - stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających np.: biegania, podtapiania, skakania i wtrącania do wody,
  - hałasowania i zakłócania wypoczynku innym,
  - używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
  - wprowadzania zwierząt,
  - poruszania się w obuwiu do tego nieprzeznaczonym,
  - wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych,
  - niszczenia wyposażenia, dotykania i manipulowania przy urządzeniach,
  - zanieczyszczania wody basenowej,
  - wnoszenia własnych zapachów, aromatów,
  - wnoszenia elementów szklanych, kieliszków, szklanek
  - wykonywania zabiegów kosmetycznych, schładzania się po saunie w basenie lub basenie do hydromasażu,
  - zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem.
 19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia przez nieodpowiednie, niedostosowane korzystanie z atrakcji.
 20. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić Strefę Wellness i w razie konieczności poinformować o tym obsługę.
 21. Osoby korzystające ze Strefy Wellness są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń osób obsługujących obiekt.
 22. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba winna zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu.
 23. Za osoby niepełnoletnie niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność ich opiekunowie prawni.
 24. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 25. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 26. Wszelkie uzasadnione życzenia, uwagi i skargi należy zgłaszać na piśmie do Recepcji Monasterium Spa, Dyrekcji Hotelu lub dyżurującego Managera w trakcie pobytu w kompleksie Spa&Wellness.

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowy kontakt z Dyrekcją Hotelu oraz Managerem Spa, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań Recepcja Spa pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia. Życzymy miłego pobytu w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie.