1. Karnet upoważnia do korzystania ze strefy basenowej/wellness Hotelu Podklasztorze rozumianej jako basen, tereny przyległe do basenu w tym samym pomieszczeniu tj. jacuzzi, sauny, natryski oraz toalety znajdujące się przy basenie.
 2. Karnetem mogą się posługiwać wyłącznie osoby upoważnione (imię i nazwisko na karnecie), których imiona i nazwiska zostały wpisane do karnetu i rejestru recepcji Hotelu Podklasztorze. Pracownik Hotelu Podklasztorze ma prawo poprosić posiadacza karnetu o okazanie dokumentu celem weryfikacji jego tożsamości. W przypadku odmowy okazania lub braku dokumentu pracownik ma prawo odmówić tej osobie wstępu na basen.
 3. Z karnetu może korzystać jedna osoba.
 4. Karnet jest ważny 3 miesiące, ważność rozpoczyna się z dniem wykupienia usługi. Data zapisana na karnecie.
 5. Pkt. 2,3 i 4 nie dotyczy karnetów wykupionych w akcji promocyjnej, która może określać szczegółowe zasady korzystania z karnetów.
 6. Cennik biletów jednorazowych i karnetów znajduje się na stronie www.hotelpodkalsztorze.pl i w recepcji hotelu.
 7. Wypożyczenie ręcznika, wypożyczenie szlafroka jest dodatkowo płatne.
 8. Za zgubienie kluczka obowiązuje dodatkowa opłata określona w cenniku.
 9. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach funkcjonowania basenu.
 10. W przypadku zgubienia karnetu klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 11. Za niewykorzystanie karnetu w terminie nie przysługuje żadna gratyfikacja czy zwrot środków zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po zakończeniu ważności karnetu.
 12. W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu (np. długotrwała choroba), karnet może zostać przedłużony bez dopłaty, na podstawie pisemnego wniosku, drogą mailową na adres recepcja@hotelpodklasztorze.pl który będzie rozpatrywany indywidualnie przez kierownika Hotelu Podklasztorze.
 13. Hotel Podklasztorze zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia posiadacza karnetu na teren strefy Wellness w przypadku awarii, przerw technicznych i innych zdarzeń losowych oraz sytuacjach pełnego obłożenia obiektu. W takich sytuacjach karnet będzie można wykorzystać w innym terminie i porach dnia, w których nie będzie ku temu przeszkód.
 14. W przypadku ograniczenia możliwości skorzystania z niektórych urządzeń i usług na strefie Wellness np. jacuzzi czy sauny, użytkownik karnetu podejmuje decyzje czy danego dnia korzysta z basenu. Hotel nie rekompensuje różnicy w cenie.
 15. Podczas przestojów w funkcjonowaniu strefy basenowej, o których mowa w pkt. 14, w ramach rekompensaty okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do liczby dni przestoju.
 16. Dzieci do 18 r.ż. wchodzące na teren strefy basenowej muszą być pod opieką osoby dorosłej i odpowiedzialność po stronie osoby dorosłej.
 17. Przy zakupie karnetu użytkownik podając swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania z usług Hotel Podklasztorze.
 18. Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i regulaminu korzystania ze strefy basenowej Hotelu Podklasztorze.
 19. W przypadku osób niestosujących się do regulaminu strefy basenowej, Hotel Podklasztorze zastrzega sobie możliwość wyproszenia takich osób ze strefy basenowej, bez zwrotów kosztów za zakup karnetu. Osoby. Które wielokrotnie lub w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu strefy Wellness Hotel Podklasztorze mogą zostać nie wpuszczone na teren basenu pomimo posiadania ważnego karnetu. Osobom tym nie przysługuje zwrot należności za posiadany karnet.
 20. Hotel Podklasztorze zastrzega ograniczenia dostępności w niektóre dni i o wszelkich awariach, ograniczeniach i usterkach informuje na swoim fb. 21. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczny głos należy do Managera Hotelu.